top of page

El Pla Català d'Esport a l'Escola pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.

 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.

 • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Actualment a la Cerdanya hi ha cinc centres que formen part del Pla Català d'Esport a l'Escola:

 • IES Pere Borrell

 • Escola Vedruna de Puigcerdà

 • CEIP Bac de Cerdanya

 • CEIP Mare de Déu de Talló

 • Zer Baridà Batllia

Cada centre ha creat la seva pròpia Associació Esportiva Escolars i ha designat un coordinador/a que dinamitza les activitats físiques i esportives que es van organitzant en horari no lectiu amb l'objectiu de contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

bottom of page